FON ÜYELİĞİ

FON ÜYELİĞİ

Almanya’da yaşayan tüm üyelerimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla acılı günlerinde birbirlerine destek olmaları, cenazelerinin islami kurallara uygun bir şekilde techiz ve tekfin işlerine yardımcı olup, cenazenin özenli bir şekilde defin yerine kadar naklini gerçekleştirmak, bununla ilgili tüzüğün öngördüğü masrafları karşılamak ve Ümmet-i Muhammed’in hayrına vesile olmak maksadıyla kurulmuştur.

a) Müslüman olmak, T.C. vatandaşı, Almanya vatandaşı, diğer ülkelerin vatandaşı olmak.

b) Almanya’da ikamet ediyor olmak. Turist ve geçici görevli olmamak.

c) Almanya, T.C. veya başka bir ülke mahkemelerince hakkında arama, tutuklama, mahkumiyet, mahcuriyet (kısıtlılık) kararı bulunmamak.

d) Yönetim Kurulu müracaat dilekçesi hakkında kendi takdiri doğrultusunda karar verir. Üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve üyelikten gerekçe göstermeden çıkarma hakkına sahiptir.

e) Üyelik, kayıt formunun aslı ve beraberinde ödenen kayıt ücretinin banka dekontunun kopyasının Fon’a ulaştırılmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile elde edilir.

f) Eksiksiz ve usulüne uygun olarak doldurulup, imzalanıp fon müdürlüğüne ulaştırılan kayıt formları değerlendirilip, üyeliğe kabulüne karar verildikten sonra 45 gün içerisinde üye kartı ve onay mektubu gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar ile hatalı para yatırmalardan dolayı çıkacak aksaklıklardan fon mesul değildir.

g) Kayıt ücretinin fon hesabına giriş tarihi üyeliğin başlangıç tarihidir. Kayıt formu üzerindeki tarihler bağlayıcı değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

h) Üyeler, Fon üyeliğinden ayrılmak istedikleri yılın yıllık masraf payını ödeyerek yıl sonundan 3 ay önce yazılı bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilirler. Yapılan bağış iade edilmez. Üyelikten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak talep edemezler.[/slide][slide name=”Fondan yararlanma”]

a) Madde 2 deki şartları yerine getirenlerin Fon’dan yararlanma hakkı Fon hesabına ödenen kayıt ücretinin giriş tarihinden itibaren 30 gün sonra başlar. Ani kaza ölümlerinde 30 gün bekleme süresi aranılmaz.

b) Kayıt olmadan önce tedaviye cevap vermeyecek hastalığı tesbit edilen kişiler Fon’dan

yararlanamaz ve Fon her an üyeden sağlık raporu isteme hakkına sahiptir.

c) Bekleme süresi dolmadan vefat eden üyeler Fon haklarından yararlanamadıkları gibi ödemiş oldukları kayıt ücreti de geri iade edilmez.

d) İntihar eden kişiler Fon haklarından yararlanamazlar.

e) Ölü doğan bebekler için Almanya’da ki canaze işlem masrafları karşılanır, mezar yeri ücreti üyeye aittir.

a) Fona bireysel ve aile başvuru kayıt ücreti aşağıda belirtildiği gibi yapılacaktır:

0 – 17 yaş arası Kişi başı 5 €
18 – 49 yaş arası Kişi başı 25 €
50 – 60 yaş arası Kişi başı 250 €
61 – 70 yaş arası Kişi başı 500 €
71 yaş ve üzeri Kişi başı 1500 €

b) Ailenin 18 yaşından küçük 2 den sonraki çocukları 18 yaşına kadar ücretsizdir.

c) Ailenin 18 yaşından küçük çocukları anne ve basının Fon’dan ayrılması

durumunda Fon’dan yararlanma hakkını kaybederler. Anne ve babasından birinin

Fon’dan ayrılması durumunda ücretsiz yararlanma hakları 18 yaşına kadar devam

eder. Ailenin yeni doğan çocuklarının 30 gün Fon’dan yararlanma hakkı vardır. 30 gün

sonrasında Doğum belgesi (Geburtsurkunde) ile beraber üyelik için müracaat

etmeleri gerekir.

d)Bulunulan yıl içerisinde ailenin 18 yaşına giren çocuklarının velileri mektupla bilgilendirilerek reşit olan çocukları Aralık ayının sonunda aile dosyasından ayrılır, kendi adına özel üyelik dosyası açılır. Giren yıl için kendileri adına yıllık masraf payı faturası gönderilerek üyeliği yazılı çıkış verilmediği sürece devam ettirilir.

a) Fon hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip bir vefatın bildirilmesi halinde Cenaze Fonu, cenazenin iş ve işlemlerinin yapılması için bir cenaze nakil firması görevlendirir.
b) Fon tarafından görevlendirilen cenaze nakil firması vefat edenin yakınlarıyla irtibat kurarak resmi dairelerdeki işlemler için gerekli evrakları teslim alır.
c) Fon tarafından görevlendirilmiş nakil firması cenazeyi doktor muayenesinden sonra tabii ölüm tesbit raporu (Todesbescheinigung) ile birlikte teslim alır.
d) İstenilmesi halinde şartlar dâhilinde cenaze islami usullere göre vefatın vuku bulduğu mahalde yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.
e) Doktor muayenesi sonucu şüpheli ölüm tesbiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu ile savcılığın vereceği serbestlik belgesi (Freigabebescheinigung) olmadan görevli cenaze nakil firması cenazeyi teslim alamaz.
f) Cenaze Almanya’da defnedilecek ise defin izni (Bestattungserlaubnis), üyenin vatanında defnedilecekse ‘’ yurt dışına çıkış belgesi’’ (Leichenpass) Kamu düzeni dairesinden (Standesamt) alınır.
g) Cenaze Almanya’da defnedilecek ise mahalin standartlarına uygun bir tabuta yerleştirilerek cenaze nakil firması tarafından defnedilecek yere kadar götürülür. Mezar yeri kullanım hakkı ücreti (Grabnützungsentgeld) cenaze sahibi tarafından karşılanır.
h) Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, Uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek hava yoluyla defnedileceği yere en yakın havaalanına, oradan da daha önceden görevlendirilen ambulans veya cenaze nakil aracı ile mezarlığa kadar nakli yapılır. Fon’a bildirilen yakınlarından bir refakatçinin gidiş – dönüş uçak bileti uygun olan havayolu şirketinin ekonomi sınıfının o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanır.
i) T.C. ve Almanya vatandaşı dışındaki ülke vatandaşı olan üyelerinin vefatı durumunda cenazenin nakli en yakın havaalanına kadar yapılır, bundan sonraki süreç cenaze sahibine aittir. T.C. ve Almanya vatandaşlığı dışındaki diğer ülke vatandaşı olan üyelerin cenaze masrafı 2500 € ya (ikibin beşyüz) kadar karşılanır. Üzerinde oluşacak masraf cenaze sahibi tarafından üstlenilir.
j) Alman asıllı Almanya vatandaşlarının Türkiye’ye defin taleplerinin onay ve kabulü T.C.’nin ilgili bakanlıklarının yetkisi dahilindedir.
k) Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden, hava muhalefetinden, tabii afetlerden ve Fon dışındaki sebeplerden kaynaklanacak gecikmelerden Fon sorumlu değildir.

Cenazelerini Almanya’da defnetmek isteyenler içinde 7. maddenin (a, b, c, d, f, g) fıkraları uygulanır. Cenaze uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek defnedilecek yere kadar fon tarafından götürülür. Mezar yeri ücreti ve kirası cenaze sahibi tarafından ödenir.

a) Yönetim Kurulu yıl içerisinde yapılan masraflar ve Fon risk faktörlerini değerlendirip kişi başına ödenecek yıllık masraf payı bedelini ve gider yönetmeliğini belirler.
b) Üyeler Cenaze Fonu’nun hizmetlerinden yararlanabilmek için yıllık masraf payını belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Yıllık masraf payı borcu olan üyeler vefat halinde hizmetlerden yararlanamazlar.
c) Ekim ayından önce kayıt olanlar, bekleme süresini müteakib iki hafta içerisinde bulunulan yılın yıllık masraf payını ödemekle yükümlüdür. Ekim ayından itibaren kayıt olan üyeler bulunulan yılın yıllık masraf payı ödemekten muaf olurlar.
c) Mektuplar, elektronik posta adresi olan üyelere mail olarak, diğer üyelere normal posta tarifesi ile gönderilir. Kendisine yıllık masraf payı bildirisi ulaşmayan üyelerin 15 Ocak’a kadar Fon’u 0221 29932553 – 54 nolu telefonlardan arayıp gereken yıllık masraf payı bedelini öğrenerek bildirilen süre içerisinde ödemeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde bir sonraki hatırlatma mektubuna 5 € ihtar bedeli eklenerek gönderilir.

d) Geçmiş yıllardan masraf payı borcu sebebiyle fondan yararlanma hakkını kaybeden üyeler birikmiş olan borçlarını ödemeden yeniden üye olamazlar. Tekrar Fon’dan yararlanma hakkı 30 gün bekleme süresinden sonra devam eder.

e) Üye veya Fon’dan yararlanma hakkı olan aile fertlerinden biri vefat edip Fon hizmetlerinden yararlandığı takdirde, diğer aile fertlerinin fon üyeliklerini Almanya’da ikametleri olduğu sürece 10 yıl devam ettirmeleri gerekir. Aksi takdirde yapılan tüm masraflar Fon’a iade edilmek zorundadır.

a) Fon hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip üyelerin vatanlarında vefat etmeleri durumunda cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defnederler. Bu durumda vefat edenin Fon üye numarası, Pasaportunun Almanya oturum müsadesinin fotokopisi, ölüm belgesi ve paranın havale edileceği banka bilgilerinin bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Cenaze Fonu’na ulaştırılması halinde eşine, eşi yoksa cenaze ile ilgilenen kanuni mirasçısına 500 € (Beşyüz Euro) para yardımı yapılır.

b) Almanya ve üyenin vatanı dışında vuku bulan ölümlerde 8. maddenin (a) fıkrasındaki işlem yapılır. Eşine, eşi yoksa resmi mirasçısına 1500 € (Binbeşyüz Euro) yardım yapılır.

c) Toplu olarak vuku bulan ölümlerde (doğal afet, hava, kara, deniz ve demir yolu kaza ölümleri vs.) o yılın Fona ait masrafları çıkarıldıktan sonra kalan bütçesinin % 75 i cenaze sahiplerine eşit miktarda paylaştırlır. Mevcut bütçenin üstündeki masraflardan fon mesul değildir.[/slide][slide name=”Almanya dışında vefat edenlerin durumu”]Almanya kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafında yürütülür.

Almanya kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafında yürütülür.[/slide][slide name=”Fondan ayrılma”]Üyeler, ayrılmak istedikleri senenin aidatını ödeyerek yazılı bir dilekçe ile fondan ayrılabilirler. Fondan çıkarılan yada kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak (masraf payı v.s) talep edemezler. Cenaze fonu herhangi bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve herhangi bir üyeliğide sona erdirme hakkına sahiptir. Bununla ilgili olarak bilgi verme sorumluluğu yoktur.[/slide][slide name=”Bilgi verme yükümlülüğü”]Üye, kendisi ve fon hizmetlerinden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin medeni hal, yeni doğan çocukları, adres, telefon ve banka bilgileri vs. ile alakalı her türlü değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde Cenaze Fonu’na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda iletişimsizlikten kaynaklanan aksamalardan doğacak hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

Cenaze Fonu şartnamesine uygun olmadığı halde hizmetlerden yararlanmak için hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar ve kanun dışı usullere tevessül edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunulur ve yapılan haksız ödemeler kendilerinden geri alınır.

Müracaat sahibi Almanya Merkad Cenaze Fonu’nun düzenlemiş olduğu yukarıdaki şartnameyi ve lüzumu halinde yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Anlaşmazlıklar durumunda Almanya mahkemeleri yetkildir.*Merkad Cenaze Fonu bir sigorta statüsünde olmayıp, hizmetlerini imkanlar çerçevesinde karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı anlayış içerisinde sürdürür.