Fon Üyeliği

 • Fonun kuruluş amacı

  Almanya’da yaşayan tüm üyelerimizin acılı günlerinde birbirlerine destek olmak, cenazelerinin islami kurallara uygun bir şekilde techiz ve tekfin işlerine yardım edip cenazenin özenli bir şekilde defin yerine naklini temin etmek, bununla ilgili tüzüğün öngördüğü masrafları karşılamak ve Ümmet-i Muhammed’in hayrına vesile olmak için kurulmuştur.

 • Fona üyelik başvuru şartları

  a) Müslüman olmak.
  b) T.C. vatandaşı,Türk kökenli Almanya vatandaşı veya çifte vatandaş olmak.
  c) Müslüman Alman vatandaşı olmak.
  d) Müslüman Bosna-Hersek Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  e) Almanya’da ikamet etmek.
  f) Turist, mülteci, geçici görevli olmamak.
  g) Almanya, T.C veya bir başka ülke mahkemelerince hakkında arama, tutuk-lama, mahkumiyet, mahcuriyet (kısıtlılık) kararı bulunmamak.
  h) Müslüman olan Alman vatandaşları başvuru yaparken vefat ettiğinde Türkiye’ de defin edilmek istediğini ihtiva eden, noter ve T.C. Konsolosluğundan tasdikli bir vasiyetname sunacaklardır.
  i) Fon görevlilerince eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurulup imzalanıp fon merkezine ulaştırılan formlar değerlendirilerek üyeliğe kabulüne karar verildikten sonra üyelik kartı gönderilir. Usulüne uygun olmayan müracaatlar ile hatalı para yatırmadan dolayı çıkacak aksaklıktan fon mesul değildir.
  j) Üye adayı başvuru yaparken Türkiye’de ve Almanya‘daki yakınlarından birer kişi isim, soyisim, telefon ve adreslerini bildirmek zorundadır.
  k) Kayıt ücretinin hesabımıza giriş tarihi fona giriş tarihidir. Kayıt formu üzerindeki yazılı tarihler bağlayıcı değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

 • Fondan yararlanma

  a) Madde 2‘deki şartları yerine getirenlerin fondan yararlanma hakkı müracaat tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra başlar. Ani kaza ölümlerinde 30 günlük süre aranmaz.
  b) Kayıt gününden önce tedaviye cevap vermeyecek hastalığı tesbit edilen kişiler fondan yararlanamaz ve fon her an üyeden sağlık raporu isteme hakkına sahiptir.
  c) İntihar sonucu vuku bulan ölümlere ödeme yapılmaz.
  d) Ayrıca yukarıda belirtilen hususlar dışında fon yönetimi yapılan başvuruları kabul etmeme ve üyelikten gerekçe göstermeksizin çıkarma hakkına sahiptir.
  e) Ölü doğan bebekler için, Almanya‘daki defin masrafları karşılanır. Mezar yeri ücreti cenaze sahibi tarafından ödenir.

 • Fondan yararlanacak kişiler

  a) Yukarıdaki şartlara haiz olan kişiler fondan yararlanabilirler.
  b) Fona bireysel ve aile başvuruları aşağıdaki gibi yapılacaktır:
  · Birey olarak kayıt ücreti Aile Reislerinde 25 er ( yirmibeş ),
  Çocuklarda 5 er ( beş ) Euro dur.
  · Çocuk sayısı 2 den fazla olan ailelerden 3 ve 3 den sonraki çocuklar için 18 yaşına kadar ilave ücret alınmayacaktır.
  · 50 yaş ve üzeri olan kayıtlarda, ücret kişi başına 500 er ( beşyüz ) Euro‘dur. 65 yaş ve üzeri yapılan kayıtlar kabul edilmemektedir.
  · Aile başvurularında; fondan ücretsiz yararlananlar üçüncü ve fazlası çocuk-lar, anne – babasının birlikte fondan ayrılması halinde fonun imkanlarından yararlanamazlar. Anne – babadan her hangi birisinin ayrılıp birinin devam etmesi halinde ise ücretsiz yararlanan üçüncü ve fazlası çocukların hakları devam edecektir.
  · Anne-Babası Fona üye olan yeni doğan çocukların 1 ay Fondan yararlanma hakları vardır. 1 ay sonra Geburtsurkunde ( Doğum belgesi ) ile birlikte Fonumuza müracat etmeleri gerekmektedir.

 • Fondan yararlanacak kişiler

  Vefat halinde cenaze ile ilgili tüm iş ve işlemler sadece fon tarafından görevlendirilen cenaze nakil firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri Merkad Cenaze Fonu bilgisi dışında cenazenin işlemleri için, herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde fon tarafından; maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple; fondan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından ilk önce 0049-177-400 1525 veya 0203-570 8451 Nolu telefondan Merkad Cenaze Fonu ile irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekir:

  a) Vefat edenin pasaportu ve nüfus hüviyet cüzdanı.
  b) Vefat eden evli ise international evlilik cüzdanı.
  c) Vefat evde vuku buldu ise doktordan ölüm raporu.
  * Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksik olması halinde sorumluluk ve masraflar üye tarafından karşılanacaktır.
  * Fon idaresine bilgi verilmeden yapılan nakillerde cenaze masrafları fon yönetimi tarafından ödenmeyecektir.

 • Ölüm halinde fonun yapacağı işler

  a) T.C. Başkonsolosluğu nezdindeki cenaze nakli ile ilgili işlemlerin tamam-lanması.

  b) Almanya nüfus dairesi nezdindeki islemlerin tamamlanması.
  c) İstenmesi halinde; cenazenin islami usullere göre ölümün vuku bulduğu mahallede yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması için ge-rekli işlemlerin yapılması.
  d) Cenazenin uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek, Hava yoluyla Türkiye’deki defnedileceği yere en yakın havaalanına, oradan da defnedileceği yere kadar ambulans veya cenaze arabası ile nakledilmesi. Mezar yeri ücreti cenaze sahibine aittir.
  e) Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden merkezimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçının gidiş-dönüş uçak bilet ücretinin THY ekonomi klasının, o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanması.
  f) Resmi makamlardan, tatil ve bayram günlerinden, hava yolu şirketlerinden ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklanabilecek gecikme, aksaklıklardan ve diğer sorunlardan fon sorumlu değildir.
  g) Türkiye’ ye defin edilmek isteyenlere yapılan uygulamaların tamamı Bosna – Hersek Cumhuriyetine defin edilmek isteyenlerede uygulanacaktır.

 • Cenazenin Almanya’da defnedilmesi halinde yapılması gereken işler

  Cenazelerini Almanya’da defnetmek isteyenler içinde 6. maddenin a, b, ve c fıkraları uygulanır. Cenaze uluslararası standartlara haiz bir tabuta yerleştirilerek defnedilecek yere kadar fon tarafından götürülür. Mezar yeri ücreti cenaze sahibi tarafından ödenir.

 • Ödeme yükümlülüğü

  a) Önceki yılların istatistik rakamları baz alınarak, yeni yılın tahmini giderlerinin üye sayısına eşit olarak bölünmesi ile ortaya çıkan rakam yıllık aidattır. Üyeler bu yıllık aidat ücretini, fon hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca içinde bulunulan yılın Ekim ayının 1’den önce üye olanlar üye olduğu yılın masraf payını ödemekle yükümlüdürler.

  b) Mektuplar normal posta tarifesi ile gönderilmektedir. Kendisine adres değişikliğinden veya posta hatasından dolayı Ocak ayının 15’ ine kadar yıllık masraf payı ile ilgili mektup ulaşmayan üyelerin, Fon`u 0203 / 570 84 51 nolu telefondan arayıp istenilen masraf payını öğrenerek Ocak ayının sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde gelecek olan hatırlatma mektubuna
  5 € ihtar bedeli eklenerek gönderilir.
  c) Geçmiş yıllardan masraf payı borcu sebebiyle fondan yararlanma hakkını kaybeden üyeler, birikmiş borçlarınını ödemeden yeniden üye olamazlar. Tekrar fondan yararlanma hakkı, kayıt parasını ve masraf payı borcunu ödedikten 30 gün sonra başlar.
  d) Üye veya Fondan yararlanma hakkı olan aile fertlerinden birisi fondan yararlandığı takdirde üyelik, Almanya da ikamet edildiği sürece 10 yıl, geride kalan Fondan yararlanma hakkına sahip aile fertleri tarafından devam ettirilmek zorundadır. Aksi takdirde, yapılan tüm masraflar MERKAD Cenaze Fonuna iade edilmek zorundadır.

 • Almanya dışında vefat edenlerin durumu

  a) Üyelerin Türkiye’de izinde iken vefat etmeleri durumunda cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defnederler. Ölüm raporunun bir dilekçe ile cenaze fonuna ulaştırılması halinde kanuni mirascılarına 500.- (beşyüz) Euro ödeme yapılır.

  b) Üyelerin Almanya veya Türkiye dısında vefatı durumunda ise 9. maddenin a fıkrasındaki yol izlenir. Yalnız kanuni mirascılarına 1500.- (binbeşyüz) Euro ödeme yapılır. Bunların haricinde ölüm yardımı için başka bir ödeme yapılmaz.

 • Almanya makamlarından alınacak yardımlar

  Almanya kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, bununla ilgili işlemlerde kendileri tarafından yürütülür.

 • Fondan ayrılma

  Üyeler, ayrılmak istedikleri senenin aidatını ödeyerek yazılı bir dilekçe ile fondan ayrılabilirler. Fondan çıkarılan yada kendi isteği ile ayrılan üyeler önceki yıllara ait herhangi bir hak (masraf payı v.s) talep edemezler. Cenaze fonu herhangi bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve herhangi bir üyeliğide sona erdirme hakkına sahiptir. Bununla ilgili olarak bilgi verme sorumluluğu yoktur.

 • Bilgi verme yükümlülüğü

  a) Üye medeni halindeki değişiklikleri, yeni doğan çocuklar, adres ve konto değişiklikleri gibi her türlü değişiklikleri en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak fona bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde fon, iletişimsizlikten kaynak-lanacak aksamalardan hiç bir sorumluluk kabul etmez.

  b) Yanlış bilgi vererek kayıt şartlarına uygun olmadığı halde bu fondan yararlandırmak maksadıyla hileli yollarla kayıt yaptıranlar, bunlara ortak
  olanlar, gayri kanuni yollara tevessül edenler hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasına dair suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca yapılan haksız ödemeler istirdat edilecektir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Almanya mahkemeleri yetkilidir. Müracaat sahibi cenaze fonu derneğinin düzenlemiş olduğu yukarıdaki şartnameyi ve lüzumlu halinde yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılır.